Violències i desemparaments

En el darrer trimestre de 2018, l’equip del SAR va començar un treball d’investigació titulat: “Violències i desemparaments”. La creixent preocupació social, en el suposat augment de fenòmens de violència entre nens i adolescents, ens va portar a preguntar-nos sobre el que estava passant, en concret en el col·lectiu de nens i nenes i també adolescents tutelats.

Algunes preguntes de la investigació:
-Ha augmentat la violència entre els subjectes tutelats?
-Es pot establir una relació directa entre violència i desemparament?
-Violents o violentats?

Alguns objectius:
-Discernir quantitativament el fenomen de la violència entre els subjectes tutelats.
-Definir alguns criteris causals de la violència.
-Establir la relació existent entre la violència patida i la hetero-violència.

Metodologia:
Estudi de casos; recensió bibliogràfica i estat actual de la qüestió; organització de dades quantitatives.

Equip d’investigació:
Membres del SAR.

Assessor:
José Ramón Ubieto.

El 9 de novembre de 2022 en la Sala de Plens de l’Ajuntament de Nou Barris (Barcelona), es va publicar el llibre “Violencias y desamparos. Una práctica colaborativa entres salud mental y educación”  .
Enllaç canal YouTube de l’Ajuntament de Barcelona: https://youtu.be/7GX5g8cAonE