AIS (aula integral de suport)

L’aula integral de suport (AIS) és un recurs fruit de l’acord de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i el Departament de Salut dirigit als alumnes amb necessitats educatives especials i que té diferents objectius:

  • Proporcionar una atenció integral i intensiva en un espai educatiu i terapèutic singular als alumnes amb necessitats educatives especials associades a trastorns mentals greus.
  • Donar suport i assessorament als professionals de l’àmbit educatiu que atenen la població infantil i juvenil, en aquest espai, amb trastorns mentals greus i trastorns de conducta.
  • Crear espais entre l’àmbit educatiu i de salut mental per a la construcció dels casosper valorar les necessitats en cada cas evolutives, educatives i de salut mental, i per establir de forma conjunta estratègies d’intervenció i fer possible abordatges de proximitat.
  • Les reunions conjuntes són amb els responsables de l’AIS, l’equip directiu.

L’aula de suport està ubicada a l’escola especial Josep Pla i durant el curs 2018-2019 s’ha iniciat de manera progressiva la intervenció de l’F9b.

Durant el curs 2019-2020 es desplaçarà setmanalment un professional del CSMIJ per anar desplegant els objectius de forma conjunta i segons les necessitats dels alumnes de l’AIS.

La durada dels alumnes a l’AIS està prevista per dos anys.