Programa d’atenció a les persones amb trastorn psicòtic incipient

Aquest programa va ser implementat pel “Pla Director de Salut Mental i Addiccions” (PDSMiA) com a prova pilot en alguns serveis de Salut Mental de Catalunya i l’any 2018 es va estendre a tots els territoris de la Comunitat. La seva atenció està dirigida a una població situada entre els 14 i els 35 anys que és propensa a quedar parcialment desatesa en les seves necessitats específiques dins el marc de l’atenció ordinària de Salut Mental. L’esmentat col·lectiu es defineix per presentar alguna d’aquestes característiques:

  1. Alt risc de patir un episodi psicòtic (EMAR).
  2. Patir un primer episodi.
  3. Trobar-se dins el període de 5 anys posterior a un episodi d’aquest tipus (període considerat crític).

Objectius del programa:

  • Millorar la detecció, l’accessibilitat, el diagnòstic i les intervencions específiques en aquest tipus de casos.
  • Realitzar un treball d’investigació i a l’hora contribuir a la formació de professionals de la Salut Mental i d’estudiants universitaris.

La implementació en el districte de Nou Barris està al càrrec d’una “unitat funcional” integrada per representants de: CSMIJ, CSMA, Hospital de dia, URPI, i ABS de Nou Barris. És aquí on s’acorden les funcions que assumeix cada un dels Serveis, els circuits de la derivació i els professionals responsables de portar endavant aquest treball.

El PDSMiA realitza per la seva part un seguiment de la implementació i dels resultats del programa mitjançant avaluacions periòdiques d’una comissió d’experts.